PRAVIDLÁ ČLENSTVA V KLUBE YVES ROCHER

 

 

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O KLUBE YVES ROCHER

1.1. Spoločnosť Yves Rocher Slovakia s.r.o., so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09, IČO: 45676518, DIČ: 2023087726, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 66683/b, jednajúca pánom Pierrom Alexandrom Michelom André Chenelom (ďalej len „spoločnosť YVES ROCHER") zriaďuje za podmienok opísaných nižšie program pre svojich zvýhodnených zákazníkov pod názvom KLUB YVES ROCHER (ďalej aj ako „Klub").

1.2. Cieľom Klubu je vytvoriť úzky vzťah medzi spoločnosťou YVES ROCHER a jej najcennejšími zákazníkmi, upevniť vernosť týchto zákazníkov a ponúknuť zákazníkom, ktorí chcú do Klubu vstúpiť a plniť podmienky opísané nižšie, špeciálne možnosti, zľavy, podporu a informácie.

1.3. Členovia Klubu sú zvýhodnení zákaznící, ktorí vyjadrili záujem o úzky vzťah so spoločnosťou YVES ROCHER, o obdržanie špeciálnych informácií o produktoch, o účasť na prezentáciách produktov, o informácie o líčení, kráse atď. Člen Klubu môže využívať objemové zľavy, mimoriadne platobné metódy, pomoc a podporu od spoločnosti YVES ROCHER. Aby zákazník mohol do Klubu vstúpiť a stať sa jeho Členom, musí splniť podmienky uvedené nižšie.

1.4. V tomto dokumente sú uvedené Pravidlá vzťahu medzi spoločnosťou YVES ROCHER a všetkými Členmi Klubu, podmienky, ktoré je potrebné splniť pre získanie a zachovanie Členstva v Klube, a výhody, zľavy a možnosti, ktoré môžu Členovia Klubu využívať, ako aj práva a povinnosti Členov Klubu vo vzťahu k spoločnosti YVES ROCHER a Klubu.

1.5. Tieto Pravidlá začnú pre Člena Klubu platiť v plnom rozsahu odo dňa, kedy odovzdá spoločnosti YVES ROCHER registračný formulár (elektronicky na platforme, v papierovej forme alebo telefonicky).

II. PODMIENKY VSTUPU DO KLUBU

2.1. Každá osoba so záujmom o produkty spoločnosti YVES ROCHER sa môže stať Členom Klubu, ak má plnú občianskoprávnu spôsobilosť a dodrží postup opísaný nižšie.

2.2. Každá osoba, ktorá má záujem stať sa Členom Klubu, si musí vytvoriť svoj osobný účet na platforme, ktorá sa nachádza na yves-rocher.sk, a to vyplnením registračného formulára a jeho odovzdaním spoločnosti YVES ROCHER. Všetky zadané údaje musia byť pravdivé a správne. O každej zmene údajov uvedených v registračnom formulári je potrebné informovať spoločnosť YVES ROCHER alebo vykonať ich úpravu na platforme, a to čo najskôr po tom, ako zmena nastane.

2.3. Vyplnením a odovzdaním registračného formulára súhlasí osoba so záujmom stať sa Členom Klubu s týmito Pravidlami. Ak s Pravidlami nesúhlasí, nemôže sa stať Členom Klubu.

2.4. Spoločnosť YVES ROCHER registráciu Člena Klubu potvrdí, ak:

- sú vyplnené všetky údaje,

- nie sú jej známe akékoľvek informácie o obmedzení spôsobilosti osoby so záujmom stať sa Členom Klubu,

- záujemcom boli odsúhlasené Pravidlá.

2.5. Na platforme spoločnosti YVES ROCHER bude každému Členovi Klubu pridelené identifikačné číslo.

2.6. V rámci registrácie môže každý Člen Klubu požiadať o pridelenie konkrétnej kontaktnej osoby (lídra) alebo mu niektorá kontaktná osoba na jeho žiadosť bude pridelená. Táto kontaktná osoba (ďalej ako „Líder") mu bude poskytovať podporu, informácie o produktoch značky YVES ROCHER a bude ho informovať o propagačných ponukách a Eventoch organizovaných spoločnosťou YVES ROCHER.

2.7. Každý Člen Klubu môže kedykoľvek svoj zvýhodnený status a pozíciu Člena Klubu zrušiť a stať sa štandardným zákazníkom spoločnosti YVES ROCHER.

III. PRÁVA A VÝHODY ČLENOV KLUBU

3.1. Každý Člen Klubu:

- má prístup na všetky Eventy organizované spoločnosťou YVES ROCHER pre Členov Klubu;

- má pravidelný prístup k informáciám o produktoch a dostáva informácie od spoločnosti YVES ROCHER;

- môže využívať špeciálne ponuky určené pre Členov Klubu;

- môže byť v kontakte s Lídrom;

- má prístup na platformu Klubu na www.yves-rocher.sk;

- má k dispozícii osobný priestor na platforme, kde sa nachádzajú jeho osobné údaje, história objednávok a obľúbené produkty;

- môže využívať špeciálne objemové zľavy;

- v prípade splnenia požadovaných podmienok môže okrem štandardných využívať aj mimoriadne platobné metódy.

3.2. Informácie o zľavách (na základe objemu alebo iných zľavách) sa zverejňujú na platforme.

3.3. Každý Člen Klubu má právo na pridelenie kontaktnej osoby (Lídra), ktorá môže organizovať miestne podujatia. Lídra si môže vybrať Člen Klubu alebo mu môže byť na základe žiadosti pridelený Líder, ktorého vyberie spoločnosť YVES ROCHER. Člen Klubu, ktorý je v kontakte s Lídrom, sa stáva Koučovaným Členom Klubu. Spoločnosť YVES ROCHER môže kedykoľvek rozhodnúť o zmene Lídra, ak je to potrebné alebo v záujme zlepšenia vzťahu s Členom Klubu. Koučovaný Člen Klubu môže sám požiadať o zmenu svojho Lídra.

3.4. Koučovaný Člen Klubu môže požiadať o možnosť platiť za objednávky až po ich dodaní na základe vystavenej faktúry (ďalej ako „Platba na faktúru"). Líder v takomto prípade informuje spoločnosť YVES ROCHER, ktorá má právo takúto žiadosť schváliť alebo zamietnuť v závislosti od aktuálnych podmienok na umožnenie Platby na faktúru. V prípade schválenia žiadosti sa Koučovaný Člen Klubu stáva Angažovaným Členom Klubu. O zmene statusu je informovaný prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu.

3.5. Spoločnosť YVES ROCHER má právo umožniť alebo odmietnuť túto mimoriadnu platobnú metódu podľa platobnej disciplíny Člena Klubu a odporúčania Lídra daného Člena.

Člen Klubu, ktorému bola schválená Platba na faktúru, môže za produkty objednané od spoločnosti YVES ROCHER zaplatiť s dátumom splatnosti 14 dní po vystavení faktúry.

3.6. Spoločnosť YVES ROCHER takémuto Členovi Klubu poskytne platobný kredit vo výške 110 EUR. Platobný kredit je definovaný ako aktuálna celková suma všetkých neuhradených faktúr vystavených so splatnosťou ceny za produkty 14 dní od vystavenej faktúry. Člen Klubu nemôže Platbu na faktúru využívať ako platobnú metódu, keď dosiahne výšku Platobného kreditu. V takom prípade môže pri objednávkach od spoločnosti YVES ROCHER používať len ostatné štandardné platobné metódy.

Spoločnosť YVES ROCHER môže Platobný kredit znížiť, zvýšiť alebo úplne zrušiť v závislosti od platobnej disciplíny Člena Klubu a iných zvláštnych podmienok, o ktorých rozhodne výlučne spoločnosť YVES ROCHER. Člen Klubu bude o zmenách v stave svojho Platobného kreditu informovaný e-mailom a/alebo SMS správou.

3.7. Ak Člen Klubu neuhradí faktúru vystavenú v súlade s podmienkami Platby na faktúru do 14 dní od dátumu vystavenia, spoločnosť YVES ROCHER je oprávnená dočasne pozastaviť prijímanie objednávok produktov YVES ROCHER od Člena Klubu.

Ak Člen Klubu uhradí svoje dlhy do 45 dní od vystavenia faktúry, môže opäť posielať objednávky v rámci Klubu.

3.8. Ak Člen Klubu neuhradí faktúru do 45 dní od dátumu jej vystavenia, spoločnosť YVES ROCHER bude oprávnená poveriť vymáhaním pohľadávky od Člena Klubu tretiu stranu. Všetky dlhy staršie než vyššie uvedených 45 dní sa považujú za „vymáhané pohľadávky".

Ak bude mať Člen Klubu staršie dlhy než je uvedená lehota 45 dní (stanú sa z nich vymáhané pohľadávky), spoločnosť YVES ROCHER zruší členstvo Člena v Klube vrátane všetkých výhod Člena Klubu.

IV. POVINNOSTI ČLENA KLUBU

4.1. Člen Klubu oznámi spoločnosti YVES ROCHER svoje kontaktné údaje (meno, adresu, e-mail, telefón) a v prípade ich zmeny jej okamžite oznámi nové údaje. Ak bude potrebná akákoľvek komunikácia, korešpondencia bude odoslaná na adresy a e-mailové adresy, ktoré sú zadané na platforme. Člen Klubu potvrdzuje, že príslušné osobné údaje sú pravdivé a presné a zaväzuje sa okamžite informovať o všetkých zmenách v týchto údajoch.

4.2. Člen Klubu sa zaväzuje nezapájať do žiadnych obchodných praktík, ktoré by mohli mať vplyv na značku YVES ROCHER a imidž spoločnosti YVES ROCHER.

4.3. Člen Klubu je povinný udržovať zabezpečené heslo potrebného na prístup na platformu, ako aj všetky údaje a informácie na platforme.

4.4. Produkty YVES ROCHER sú určené len na predaj konečnému zákazníkovi, a nie na ďalší predaj.

V. OSOBNÉ ÚDAJE

5.1. Osobné údaje Člena Klubu sú spracovávané podľa Pravidiel spoločnosti YVES ROCHER na spracovanie osobných údajov Člena Klubu.

5.2. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a/alebo zasielanie obchodných materiálov možno kedykoľvek bezplatne odvolať na základe oznámenia, ktoré je potrebné poslať spoločnosti YVES ROCHER poštou na adresu Yves Rocher Slovakia, s.r.o., Gajova 4, Bratislava, 811 09 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu info@yves-rocher.sk.

5.3. Ak Člen Klubu zruší svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely a/alebo zasielanie obchodných materiálov, stráca svoj status Koučovaného alebo Angažovaného Člena Klubu.

VI. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Všetky terajšie a budúce obchodné známky, dizajny, logá a modely spoločnosti YVES ROCHER sú a zostávajú majetkom spoločnosti YVES ROCHER alebo členov jej koncernu, či už sú alebo nie sú zaregistrované na území Slovenskej Republiky a tieto Pravidlá k nim neudeľujú Členovi Klubu žiadne práva. Člen Klubu nie je oprávnený používať terajšie a budúce obchodné známky, dizajny, logá a modely spoločnosti YVES ROCHER na žiadnej inej platforme než na osobnej platforme, na ktorú má prístup v rámci Klubu.

VII. UKONČENIE ČLENSTVA V KLUBE A ODSTÚPENIE

7.1. Každý Člen Klubu môže svoje Členstvo kedykoľvek zrušiť na základe žiadosti, ktorú odošle spoločnosti YVES ROCHER prostredníctvom platformy. Spoločnosť YVES ROCHER ukončí účasť Člena v Klube a prístup Člena Klubu na platformu do 7 dní od prijatia žiadosti od Člena Klubu.

7.2. Ak Člen Klubu nebude plniť svoje povinnosti alebo bude platformu zneužívať alebo nesprávne používať, prípadne bude konať spôsobom, ktorý môže neoprávnene vplývať na značku YVES ROCHER alebo spoločnosť YVES ROCHER alebo bude v rozpore s pravidlami etiky a morálky, môže sa spoločnosť YVES ROCHER rozhodnúť, že Člena Klubu z Klubu vylúči s okamžitou platnosťou.

7.3. Spoločnosť YVES ROCHER vylúči z Klubu každého Člena, ktorého faktúry za dodané produkty nebudú uhradené ani 45 dní od vystavenia faktúry a stanú sa z nich Nedobytné pohľadávky.

6.4. Bývalý Člen Klubu môže zostať štandardným zákazníkom spoločnosti YVES ROCHER bez výhod spojených s Členstvom v Klube.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Tieto Pravidlá a vzťah medzi spoločnosťou YVES ROCHER a Členom Klubu bez ohľadu na jeho status sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2. Žiadne oneskorenie ani opomenutie uplatnenia akéhokoľvek práva zo strany spoločnosti YVES ROCHER, nepoškodí takéto právo, ani nebude považované za vzdanie sa takéhoto práva. Žiadne jednotlivé ani iba čiastočné uplatnenie takéhoto práva nevylučuje žiadne ďalšie jeho uplatnenie ani uplatnenie žiadneho iného práva.

8.3. Spoločnosť YVES ROCHER môže Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Spoločnosť YVES ROCHER si zároveň vyhradzuje právo za výnimočných podmienok Klub zmeniť alebo ukončiť jeho existenciu. V prípade akýchkoľvek zmien budú tieto pre Člena Klubu záväzné na základe oznámenia (e-mailom alebo iným spôsobom).

8.4. Pravidlá a dodatky k nim budú trvalo zverejnené na platforme Klubu. Každý Člen Klubu, ktorý nebude so zmenami súhlasiť má kedykoľvek možnosť sa slobodne rozhodnúť, že z Klubu vystúpi.

V Bratislave, dňa 20.4. 2016

Táto stránka využíva k poskytovaniu služieb cookies v súlade s Politikou používania cookies.

Zistiť viac