Pravidlá spracovania osobných údajov členov KLUBU YVES ROCHER

Osobné údaje spracováva spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o., IČO: 45676518, so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 66683/B, ďalej tiež ako Prevádzkovateľ.

Všetky osobné údaje poskytnuté Členom Klubu sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").

Registrácia Člena Klubu:

Pri registrácii Člena do Klubu tento Člen Klubu súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov Prevádzkovateľ, prípadne ďalšia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje Člena Klubu poskytnuté Členom Klubu pri jeho registrácii za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Členom Klubu, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), za účelom uchovávania histórie objednávok, udržovania Členstva v Klube a k štatistickým účelom. Tento súhlas je udelený na dobu desiatich rokov od vykonania poslednej objednávky ako Člena Klubu Yves Rocher.

Ak Člen Klubu pri registrácii súhlasil (zaškrtnutím príslušného poľa) so zasielaním marketingových ponúk Prevádzkovateľa udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním a využívaním jeho osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e‑mailová adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, a história objednávok pre účely propagačné a marketingové a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby Prevádzkovateľ posielal Členovi Klubu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách. Tento súhlas je udelený na dobu desiatich rokov od vykonania poslednej objednávky ako Člena Klubu Yves Rocher. Tieto osobné údaje môžu byť spracovávané prostredníctvom Sprostredkovateľa, s ktorým má Prevádzkovateľ písomnú zmluvu, hlavne Lídrom Člena Klubu.

Odvolanie súhlasu

Súhlas so spracovaním osobných údajov alebo zasielaním obchodných oznámení je možné kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom adresovaným Prevádzkovateľovi, a to poštou na adresu Yves Rocher Slovakia s.r.o., Gajova 4, Bratislava, PSČ 811 09, alebo elektronicky na e-mail info@yves-rocher.sk..

Práva zákazníka e-shopu Yves Rocher

Člen Klubu, má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Člen Klubu má právo u Prevádzkovateľa na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe okrem:

- spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

- sprostredkovateľov Prevádzkovateľa, ktorý sa podieľajú na zabezpečovaní chodu Klubu Yves Rocher

Osobné údaje v informačnom systéme môžu byť spracovávané Sprostredkovateľmi Prevádzkovateľa, s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorenú zmluvu.

Zoznam sprostredkovateľov, ktorý spracovávajú osobné údaje Členov Klubu Yves Rocher:

FM Logistics, FM ČESKÁ, s.r.o., U Špejcharu 351, 252 67 Tuchoměřice, IČO 62969072
Salesmanago, BENHAUER Sp. z o.o., Krowoderska 52/2 Street, 31-158 Krakow
TAU CETI, 01-616 Warszawa, ul. Mickiewicza 30/25
YVES ROCHER spol. s r.o., Vodičkova 736/17, 110 00 Praha 1, IČO: 43005608

Meno Lídra, ktorý má prístup k osobným údajom Člena Klubu je možné nájsť na platforme Klubu, ktorá je Členovi Klubu prístupná.

Platby kartou

Pri platbe kartou sú všetky informácie sú zasielané v šifrovanej podobe pomocou protokolu SSL. To znamená, že informácie prechádzajú cez zabezpečené pripojenie a údaje Člena Klubu o platobnej karte nemôžu čítať externé strany. Pri platbe kartou spolupracujeme s autorizovaným agentom platobných služieb, ktorý nám pomáha priamo u vašej banky overiť, že karta je platná pre nákupy. Keď platíte kartou, vyhradzujeme si právo vykonávať kontrolu totožnosti.

Cookies

Internetové stránky Yves Rocher využívajú súbory cookies. Viac o ich využití sa dozviete tu.

Táto stránka využíva k poskytovaniu služieb cookies v súlade s Politikou používania cookies.

Zistiť viac