PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO A MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU SPOLOČNOSTI YVES ROCHER SLOVAKIA, S.R.O.

 

 

ÚVOD

Špeciálne programy pre verných zákazníkov (Vernostný systém a Marketingový systém) sú organizované a spravované spoločnosťou Yves Rocher Slovakia, s.r.o., IČO: 45676518 so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava.

 

VERNOSTNÝ SYSTÉM¨

 

1. Všeobecné podmienky Vernostného systému a definície pojmov

1.1. Všeobecné podmienky Vernostného systému

Ø Vernostný systém je určený pre zákazníkov, ktorí v ktoromkoľvek obchode siete obchodov Yves Rocher na území Slovenskej republiky nakúpili tovar a pre potenciálnych zákazníkov, ktorí sa zúčastnili zvláštnych prezentačných a spoločenských akcií usporiadaných mimo obchodov Yves Rocher.

Ø Cieľom Vernostného systému je odmeniť pravidelne nakupujúcich zákazníkov a poďakovať im za ich vernosť poskytnutím darčeka pri splnení podmienok uvedených v týchto pravidlách, a to formou kozmetického výrobku značky Yves Rocher.

Ø Všeobecné podmienky Vernostného systému stanovujú práva a záväzky jeho účastníkov, t.j. spoločnosti Yves Rocher Slovakia, s.r.o. na strane jednej a držiteľov Vernostnej karty Yves Rocher na strane druhej. Tieto pravidlá sú platné od 1.6.2018.

1.2. Definície pojmov

Ø „Vernostný systém" je bonusový program organizovaný a spravovaný spoločnosťou Yves Rocher Slovakia, s.r.o., ktorý umožňuje získať účastníkom Vernostného systému špeciálnu odmenu.

Ø „Vernostná karta" je plastiková karta, ktorá je neprenosná, vystavená na konkrétne meno zákazníka, ktorá dokladá jeho účasť vo Vernostnom systéme.

Ø „Obchod Yves Rocher" - predajné miesto kozmetických výrobkov značky Yves Rocher označené logom značky Yves Rocher, vyskytujúce sa na území Slovenskej republiky. Aktuálny zoznam všetkých obchodov je k dispozícii na internetových stránkach www.yves-rocher.sk.

Ø „Účastník Vernostného systému" - držiteľ Vernostnej karty, ktorý pred jej prevzatím dal písomný súhlas so svojou registráciou do Vernostného systému podľa stanovených podmienok.

2. Podstata Vernostného systému

2.1. V rámci Vernostného systému zbiera Účastník Vernostného systému body (pečiatky) na svoju Vernostnú kartu za ním realizované nákupy kozmetických výrobkov v Obchodoch Yves Rocher. Výmenou za takto nazbierané body môže napokon Účastník Vernostného systému získať kozmetický výrobok podľa týchto stanovených pravidiel.

2.2. Výhody vyplývajúce z Vernostného systému ani nazbierané body nie je možné postúpiť alebo predať inému Účastníkovi Vernostného systému. Pokiaľ Účastník Vernostného systému vlastní 2 alebo viac Vernostných kariet, jeho body budú načítané len na jednu z nich, ktorá bude považovaná za aktuálne platnú. Pre tieto prípady sa viacnásobné vlastníctvo a následné zrušenie platnosti jednej alebo viacerých Vernostných kariet ohlasujú prostredníctvom špeciálneho formulára, ktorý je k dispozícii vo všetkých Obchodoch Yves Rocher.

2.3. Nazbierané body (pečiatky) nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť.

3. Účasť vo Vernostnom systéme

3.1. Účastníkom Vernostného systému sa môže stať akákoľvek plnoletá osoba, ktorá dala písomný súhlas so svojou registráciou do Vernostného systému a uviedla svoju korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Vernostného systému zúčastniť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

3.2. Účasť vo Vernostnom systéme je osobná a neprenosná.

3.3. Každý Účastník Vernostného systému môže body kumulovať len na svoj jeden účet bodov Vernostnej karty (na jednu Vernostnú kartu).

3.4. Aby mohol byť záujemca zaradený do Vernostného systému, musí čitateľne vyplniť a podpísať registračný formulár, ktorý je k dispozícii vo všetkých Obchodoch Yves Rocher a ktorého súčasťou je aj súhlas záujemcu o Vernostnú kartu so spracovaním osobných údajov pre účely Vernostného systému. Vyplňované údaje musia byť kompletné a pravdivé. Po odovzdaní vyplneného a podpísaného registračného formulára oprávnenému zamestnancovi Obchodu Yves Rocher, získa záujemca Vernostnú kartu, ktorú môže k zbieraniu bodov bezprostredne použiť. Jeho registrácia je následne zanesená do evidencie Účastníkov Vernostného systému spravovanej spoločnosťou Yves Rocher Slovakia, s.r.o. (ďalej len „evidencia").

3.5. Formuláre bez uvedených podstatných náležitostí, t.j. plného mena a priezviska, korešpondenčnej adresy a podpisu, nemôžu byť zaradené do evidencie.

3.6. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo nezaregistrovať do evidencie záujemcov, ktorí predložili formuláre, v ktorých sú údaje neúplné, nečitateľné alebo na nich chýba podpis.

3.7. Spoločne s Vernostnou kartou získa novo zaregistrovaný Účastník Vernostného systému tzv. uvítací balíček, ktorý obsahuje skrátenú verziu týchto pravidiel Vernostného systému. Úplné aktuálne znenie pravidiel je k dispozícii na internetových stránkach www.yves-rocher.sk

3.8. Osobné údaje Účastníka Vernostného systému (registrácie) sú do evidencie vložené do 2 mesiacov od dátumu založenia Vernostnej karty.

3.9. Je v záujme Účastníka Vernostného systému, aby informoval vždy včas spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. o zmenách vo svojich osobných údajoch (zmena adresy, priezviska atď.).

4. Vernostná karta

4.1. Každý Účastník Vernostného systému získa Vernostnú kartu Yves Rocher.

4.2. Vernostná karta je platná vo všetkých Obchodoch Yves Rocher na území Slovenskej republiky.

4.3. Vernostná karta umožňuje Účastníkovi Vernostného systému zbierať body (pečiatky) na základe uskutočnených nákupov kozmetických výrobkov Yves Rocher podľa týchto pravidiel Vernostného systému.

4.4. Vernostná karta oprávňuje vymeniť nazbierané body za kozmetický výrobok, ktorý zodpovedá danej úrovni (viď časť 6.2).

4.5. Je v záujme Účastníka Vernostného systému, aby informoval spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. o prípadnej strate alebo odcudzení svojej Vernostnej karty.

4.6. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie stratenej či odcudzenej karty treťou osobou (vrátane využitia nazbieraných bodov k výmene za kozmetický výrobok).

4.7. V prípade straty alebo odcudzenia Vernostnej karty vyplní Účastník Vernostného systému príslušný formulár, ktorý je k dispozícii vo všetkých Obchodoch Yves Rocher. Na základe odovzdaného vyplneného formulára dostane účastník novú Vernostnú kartu.

4.8. Platnosť Vernostnej karty a na nej uvedených nazbieraných bodov (pečiatok) je 1 rok od dátumu založenia Vernostnej karty alebo od dátumu jej obnovenia. Tento dátum platnosti je uvedený na zadnej strane Vernostnej karty. V prípade, že dátum platnosti vyprší, Účastník Vernostného systému týmto dňom stráca nárok na uplatnenie všetkých nazbieraných a doposiaľ nevyužitých bodov (pečiatok).

5. Systém zbierania bodov (pečiatok) na Vernostnú kartu Účastníka Vernostného systému:

5.1. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. sa zaväzuje držiteľovi Vernostnej karty priznať body (pečiatky) za nákup kozmetických výrobkov v Obchodoch Yves Rocher.

5.2. Počet priznaných bodov (pečiatok) zodpovedá výške hodnoty nákupu v eurách (€) - za každý nákup v hodnote 3 € náleží držiteľovi Vernostnej karty 1 bod (1 pečiatka).

5.3. Jedna (1) pečiatka zodpovedá jednému (1) vernostnému bodu.

5.4. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť systém prideľovania bodov (pečiatok).

5.5. Vernostné body (pečiatky) pripíše kozmetická poradkyňa Obchodu Yves Rocher Účastníkovi Vernostného systému na predloženú Vernostnú kartu pri uskutočnení nákupu nad 3 € (vrátane).

5.6. V prípade nepredloženia karty pri nákupe vernostné pečiatky nie je možné pripísať dodatočne.

5.7. V prípade odcudzenia alebo straty Vernostnej karty nebudú nazbierané body (pečiatky) Účastníkovi Vernostného systému kompenzované.

6. Zmena vernostných bodov (pečiatok) za kozmetický výrobok

6.1. Účastník Vernostného systému má právo na výber jedného kozmetického výrobku z I. úrovne, pokiaľ nazbieral dvadsať (20) bodov (pečiatok) počas platnosti Vernostnej karty. Dátum platnosti Vernostnej karty, t.j. dátum, do ktorého môže Účastník Vernostného systému body (pečiatky) na Vernostnú kartu zbierať, je vyznačený na jej zadnej strane.

Po získaní všetkých bodov (pečiatok) I. úrovne sa môže Účastník Vernostného systému po dobu platnosti Vernostnej karty rozhodnúť, či si chce vybrať jeden (1) kozmetický výrobok z I. úrovne alebo pokračovať v zbieraní bodov (pečiatok) na II. úrovni - t.j. Účastník Vernostného systému sa vzdáva práva na darček z I. úrovne a postupuje do II. úrovne. K možnosti vybrania kozmetického výrobku z II. úrovne musí Účastník Vernostného systému nazbierať ďalších dvadsať (20) bodov (pečiatok) - t.j. celkom štyridsať (40) bodov (pečiatok) za I. a II. úroveň. Po dosiahnutí II.úrovne sa môže Účastník Vernostného systému opäť rozhodnúť, či si darček za dosiahnutú II. úroveň vyzdvihne alebo sa ho vzdá a bude pokračovať v zbieraní bodov (pečiatok) III. úrovne. K dosiahnutiu III. úrovne a možnosti vybrať si jeden (1) kozmetický výrobok ako darček z III. úrovne musí Účastník Vernostného systému nazbierať opäť dvadsať (20) bodov (pečiatok), t.j. celkom šesťdesiat (60) bodov (pečiatok) za všetky 3 úrovne. Účastník Vernostného systému je povinný vybrať si a prevziať kozmetický výrobok ako vernostný darček alebo pokračovať v zbieraní bodov (pečiatok) na vyššej úrovni ihneď po uskutočnení nákupu, ktorým požadovanú úroveň dosiahol. Kozmetický výrobok ako vernostný darček nemôže byť Účastníkovi Vernostného systému vydaný, pokiaľ nenazbieral všetky body (pečiatky) danej úrovne, ktorú si pri ukončení zbierania bodov (pečiatok) a prevzatí kozmetického výrobku ako vernostného darčeka, vybral.

6.2. Výmena bodov (pečiatok) za kozmetický výrobok, ako vernostný darček, prebieha nasledujúcim spôsobom:

Ø I. úroveň (20 bodov = pečiatok):

Zákazník si vyberá výrobok v hodnote päť (5) EUR alebo vyššej. Pokiaľ je cena výrobku vyššia ako 5 €, zákazník doplatí rozdiel. Pokiaľ je cena nižšia ako 5 €, rozdiel mu nebude doplatený.

Ø II. úroveň (40 bodov = pečiatok):

Zákazník si vyberá výrobok v hodnote dvanásť (12) EUR alebo vyššej. Pokiaľ je cena výrobku vyššia ako 12 €, zákazník doplatí rozdiel. Pokiaľ je cena nižšia ako 12 €, rozdiel mu nebude doplatený.

Ø III. úroveň (60 bodov = pečiatok):

Zákazník si vyberá výrobok v hodnote dvadsaťjeden (21) EUR alebo vyššej. Pokiaľ je cena výrobku vyššia ako 21 €, zákazník doplatí rozdiel. Pokiaľ je cena nižšia ako 21 €, rozdiel mu nebude doplatený.

6.3. Nazbierané body (pečiatky) nemôžu byť v žiadnom prípade vymenené za hotovosť ani prevedené na inú osobu.

7. Blokácia Vernostnej karty

7.1. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. môže s okamžitou platnosťou zablokovať Vernostnú kartu Účastníka Vernostného systému, pokiaľ tento nerešpektuje pravidlá popísané v tomto dokumente alebo na registrácii zámerne uviedol chybné osobné údaje, alebo sa vydáva za inú osobu.

7.2. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. uskutoční blokáciu Vernostnej karty a nezaradí alebo vyradí Účastníka Vernostného systému z evidencie Vernostného systému, pokiaľ Účastník Vernostného systému nesúhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely štatistického sledovania verných klientov.

7.3. Účastník Vernostného systému môže byť kedykoľvek na vlastnú žiadosť z evidencie vyradený, ak vyplní a podpíše v ktoromkoľvek Obchode Yves Rocher formulár k tomuto účelu určený. Spoločne s vyplneným formulárom je Účastník Vernostného systému povinný vrátiť aj Vernostnú kartu, čím zaniká jeho nárok na doposiaľ nazbierané a nevyužité body (pečiatky).

8. Ukončenie alebo prerušenie Vernostného systému

8.1. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, prerušiť alebo ukončiť Vernostný systém.

8.2. V prípade ukončenia alebo prerušenia Vernostného systému bude spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. o tejto skutočnosti informovať Účastníkov Vernostného systému prostredníctvom siete Obchodov Yves Rocher a na internetových stránkach www.yves-rocher.sk.

8.3. V prípade ukončenia alebo prerušenia Vernostného systému môže Účastník Vernostného systému uplatniť doposiaľ nazbierané body (pečiatky) a vymeniť ich za kozmetický výrobok, ak ich nazbiera v množstve a čase potrebnom k splneniu podmienok pre výmenu v súlade s pravidlami popísanými v tomto dokumente. V opačnom prípade nazbierané body prepadajú.

9. Ochrana osobných údajov v rámci Vernostného systému

9.

9.1. Účastník svojou účasťou vo Vernostnom systéme potvrdzuje, že sa zoznámil so Zásadami ochrany osobných údajov.

MARKETINGOVÝ SYSTÉM

1. Všeobecné podmienky Marketingového systému a definície pojmov

 

1.1. Všeobecné podmienky Marketingového systému

Ø Marketingový systém je určený pre zákazníkov, ktorí sú zároveň účastníci Vernostného systému definovaného vyššie, a ktorí vyjadrili svoj súhlas s účasťou v Marketingovom systéme a so zasielaním adresných obchodných ponúk v podobe letáka zasielaného poštou v rámci tohto Marketingového systému.

Ø Účasť na Marketingovom systéme je dobrovoľná, je však podmienená účasťou vo Vernostnom systéme.

Ø Cieľom Marketingového systému je ponúkať pravidelne nakupujúcim zákazníkom špeciálne adresné obchodné ponuky v podobe letáka zasielaného poštou.

Ø Všeobecné podmienky Marketingového systému stanovujú práva a záväzky jeho účastníkov, t.j. spoločnosti Yves Rocher Slovakia, s.r.o. na strane jednej a držiteľov Vernostnej karty Yves Rocher na strane druhej. Tieto pravidlá sú platné od 28.7.2015.

1.2. Definície pojmov

Ø „Marketingový systém" je bonusový program organizovaný a spravovaný spoločnosťou Yves Rocher Slovakia, s.r.o., ktorý umožňuje získať účastníkom Marketingového systému špeciálne adresné obchodné ponuky v podobe letáka zasielaného poštou.

Ø „Účastník Marketingového systému" je každý držiteľ Vernostnej karty, ktorý dal písomný súhlas so svojou registráciou do Marketingového systému podľa stanovených podmienok. Účastníkom Marketingového systému sa môže stať len osoba, ktorá je súčasne i účastníkom Vernostného systému.

 

2. Podstata Marketingového systému

2.1. V rámci Marketingového systému sú Účastníkovi Marketingového systému zasielané obchodné ponuky v podobe letáka zasielaného poštou.

2.2. Účastníci Marketingového systému, musia leták predložiť poverenej zamestnankyni pri nákupe v obchodoch Yves Rocher na území Slovenskej republiky. Pri nákupe sú účastníci Marketingového systému povinní predložiť aj Vernostnú kartu.

3. Účasť v Marketingovom systéme

3.1. Účastníkom Marketingového systému sa môže stať akákoľvek plnoletá osoba, ktorá dala písomný súhlas so svojou registráciou do Marketingového systému podľa stanovených podmienok a uviedla svoju korešpondenčnú adresu na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu Marketingového systému zúčastniť len s písomným súhlasom zákonného zástupcu.

3.2. Účasť v Marketingovom systéme je osobná a neprenosná.

3.3. Každý záujemca, ktorý chce byť zaradený do Marketingového systému, musí čitateľne vyplniť a podpísať registračný formulár, ktorý je k dispozícii vo všetkých Obchodoch Yves Rocher a ktorého súčasťou je aj súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely Marketingového systému. Vyplňované údaje musia byť kompletné a pravdivé. Vyplnením, podpísaním a odovzdaním registračného formulára oprávnenému zamestnancovi Obchodu Yves Rocher, sa záujemca stáva Účastníkom Marketingového systému. Jeho registrácia je následne zanesená do evidencie Účastníkov Marketingového systému spravovanej spoločnosťou Yves Rocher Slovakia, s.r.o. (ďalej len „evidencia") ako aj jej sprostredkovateľmi.

3.4. Aby mohol byť záujemca zaradený do Marketingového systému, musí v registračnom formulári, uviesť svoj súhlas so zapojením do Marketingového systému a vyplniť rozsah, v ktorom sa chce do Marketingového systému zapojiť. V prípade, že záujemca o zaradenie do Marketingového systému neudelí dobrovoľne svoj súhlas s použitím svojich osobných údajov pre účely Marketingového systému v rámci distribučného programu a propagácie predaja výrobkov značky Yves Rocher, spočívajúceho v rozosielaní adresných marketingových letákov so špeciálnou ponukou určenou Účastníkom Marketingového systému, nemôže byť zaradený do Marketingového systému.

3.5. Registračné formuláre bez uvedených podstatných náležitostí, t.j. plného mena a priezviska, korešpondenčnej adresy a podpisu, nemôžu byť zaradené do evidencie.

3.6. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo nezaregistrovať do evidencie Marketingového systému záujemcov o Marketingový systém, ktorí predložili formuláre, v ktorých sú údaje neúplné, nečitateľné alebo na nich chýba podpis.

3.7. Osobné údaje Účastníka Marketingového systému (registrácie) sú do evidencie vložené do 2 mesiacov od dátumu zaregistrovania Účastníka Marketingového systému.

3.8. Je v záujme Účastníka Marketingového systému, aby informoval vždy včas spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. o zmenách vo svojich osobných údajoch (zmena adresy, priezviska atď.). Yves Rocher Slovakia, s.r.o. doručuje adresné zásielky určené Účastníkom Marketingového systému len na naposledy oznámenú adresu.

4. Ukončenie alebo prerušenie Marketingového systému

4.1. Yves Rocher Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo prerušiť Marketingový systém.

4.2. V prípade ukončenia alebo prerušenia Marketingového systému bude spoločnosť Yves Rocher Slovakia, s.r.o. o tejto skutočnosti informovať Účastníkov Marketingového systému prostredníctvom siete Obchodov Yves Rocher a na internetových stránkach www.yves-rocher.sk.

4.3. Účastníkovi budú pravidelne zasielané ponuky. Ak po dobu 15 mesiacov účastník na zaslané ponuky nezareaguje a neuskutoční v spojitosti s nimi žiadny nákup alebo bude odoslaný marketingový leták dvakrát vrátený poštou ako nedoručiteľný, zasiela účastníkovi Yves Rocher Slovakia, s.r.o. obchodné ponuky občasne. Účastník môže svoj súhlas so zasielaním ponúk kedykoľvek odvolať.

Táto stránka využíva k poskytovaniu služieb cookies v súlade s Politikou používania cookies.

Zistiť viac