Úplné pravidlá súťaže

 

„Jesenná eko súťaž" spoločnosti Yves Rocher s.r.o.

1. Usporiadateľ súťaže

 

Usporiadateľom súťaže je:
Yves Rocher Slovakia, s. r. o. , so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 45676518, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.66683/B (ďalej len „Yves Rocher" alebo „Usporiadateľ");

 

2. Termín konania súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 01.10.2017 do 31.10.2017 (ďalej len „doba trvania súťaže") vo všetkých kamenných obchodoch Yves Rocher na území SR.

3. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s platným telefónnym číslom, ktorá splní podmienky týchto pravidiel súťaže (ďalej tiež ako „účastník") s výnimkou zamestnancov Usporiadateľa a rodinných príslušníkov zamestnancov. Za rodinných príslušníkov sa pre účely tejto súťaže považujú osoby tvoriace domácnosť a/alebo osoby blízke v zmysle ust. § 116 a 117 Občianskeho zákonníka.

Zo súťaže budú ďalej vylúčené tie osoby, ktoré neuvedú svoje kontaktné údaje v požadovanom rozsahu, prípadne tieto údaje budú nesprávne, nečitateľné, či inak nepoužiteľné, alebo ktoré akýmkoľvek iným spôsobom nevyhovujú pravidlám tejto súťaže; osoby, ktoré konajú vedome v rozpore s pravidlami súťaže alebo ktorých konanie vykazuje znaky podvodného, nekalého alebo nečestného konania s cieľom zneužiť svoju účasť v súťaži za účelom získania výhry.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na vylúčenie ktoréhokoľvek účastníka z databáze účastníkov súťaže v prípadoch uvedených vyššie. Rozhodnutie Usporiadateľa je vo všetkých takýchto prípadoch konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Účasť v tejto súťaži je podmienená povinnosťou založiť si vernostnú kartu Yves Rocher. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže alebo súťaž zrušiť, a to bez nároku účastníka na náhradu škody.

4. Účasť v súťaži/mechanika

Yves Rocher v rámci tejto súťaže náhodne vyžrebuje 1 výhercu.

Účastník sa do súťaže zapojí nasledovným spôsobom:

1. Pri založení vernostnej karty v ktoromkoľvek kamennom obchode Yves Rocher v dobe platnosti súťaže, dostane účastník súťažný kupón.

2. Účastník vyplní kompletne kupón uvedením požadovaných osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a podpis.

3. Súťažný kupón účastník vhodí do zbernej krabice v kamennom obchode Yves Rocher v SR.

4. Po skončení súťaže bude náhodne vyžrebovaný 1 výherca.

Každý účastník sa môže do súťaže zapojiť len raz, a to pri založení jeho vernostnej karty.

5. Výhry

1 náhodne vyžrebovaný výherca dostane Elektrobicykel značky Apache Wakita (2017) biela perleť mestský elektrobicykel 26" v hodnote 29 990 Kč (1149 €). Výhra zo súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a výherca je povinný pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhra, ktorú získa výherca v tejto súťaži, predstavuje výhru pred zdanením. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry zo súťaže v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR sú oslobodené od dane z príjmov.

Výherca nie je oprávnený požadovať výmenu akejkoľvek výhry za inú.

6. Nárok na výhru/odovzdanie výhry

Do žrebovania budú zaradené všetky platné súťažné kupóny odovzdané v dobe platnosti súťaže. Výherca bude vyžrebovaný náhodne Usporiadateľom najneskôr do 30.11.2017.

Výherca bude o výhre informovaný telefonicky/e-mailom. Výhercovi bude cena zaslaná na ním zvolenú predajňu Yves Rocher na území Slovenskej republiky a to do 22.12.2017. Výherca je pri preberaní výhry povinný podpísať preberací protokol o prevzatí výhry. Bližšie podmienky odovzdania výhry si dohodne usporiadateľ s výhercom telefonicky a/alebo emailom.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru výhrou obdobného typu a zmeniť podmienky odovzdania výhry.

Ak k odovzdaniu výhry výhercovi nedôjde z dôvodu na jeho strane, najmä ak sa nepodarí výhercu ani po troch pokusoch telefonicky kontaktovať alebo výherca nezašle adresu, na ktorú má byť výhra doručená alebo si nevyzdvihne výhru najneskôr do 22.12.2017, prepadá výhra v takomto prípade v prospech Usporiadateľa.

7. Osobné údaje

Svojou účasťou v súťaži, odovzdaním súťažného kupónu v kamennom obchode Yves Rocher, každý účastník:

a) súhlasí s tým, že poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v článku 4.2. týchto Pravidiel môžu byť spracované spoločnosťou Yves Rocher Slovakia, s. r. o. , so sídlom Gajova 2513/4, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 45676518, ako prevádzkovateľom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom spracovania a vyhodnotenia výsledkov súťaže. Spracovanie môže byť uskutočňované prostredníctvom tretích osôb. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Výherca má práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., t.j. najmä právo na základe písomnej žiadosti od Usporiadateľa vyžadovať: (a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, (b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme, (c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje, (d) zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (f) likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona, (g) blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. Súhlas je poskytovaný dobrovoľne na dobu potrebnú k vyhodnoteniu súťaže a odovzdaniu cien. Pre účasť na súťaži je treba uviesť kontaktné údaje v celom požadovanom rozsahu.

b) potvrdzuje, že sa oboznámil s pravidlami súťaže, porozumel im a zaväzuje sa ich dodržiavať.

8. Záverečné ustanovenia

V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedeným v ktoromkoľvek materiáli prezentujúcom túto súťaž a týchto úplných pravidiel, platí text týchto úplných pravidiel, ako sú uvedené na www.yves-rocher.sk.

Na výhru nie je právny nárok. V súlade s ust. § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka nemožno výhru vymáhať. Výhra sa nedá vymeniť za peniaze. V prípade, že účastník súťaže v priebehu súťaže poruší hrubým spôsobom podmienky a pravidlá súťaže, jeho účasť v súťaži končí bez nároku na akékoľvek, čo i len čiastočné plnenie zo strany Usporiadateľa.

Výhra vyobrazená v reklamných materiáloch je ilustračná.

Aktuálne pravidlá súťaže sú po celú dobu trvania súťaže zverejnené na internetových stránkach Usporiadateľa www.yves-rocher.sk.

Táto stránka využíva k poskytovaniu služieb cookies v súlade s Politikou používania cookies.

Zistiť viac